Vastgoed

Wonen heet hangijzer in de ouderenzorg

Wonen heet hangijzer in de ouderenzorg

Goede ouderenzorg valt en staat met passende woonruimte, dat stellen maatschappelijk organisaties, bonden en zorgverzekeraars. In de aanloop naar het Tweede Kamer-debat over de ouderenzorg donderdag vragen de organisaties met name aandacht voor woonzorg.

Het kabinet heeft met verschillende programma’s en actieplannen de ouderenzorg ferm op de agenda gezet. Zo moet het programma Langer Thuis ervoor zorgen dat ouderen ook in de thuissituatie de juiste zorg krijgen en moet een nieuwe campagne in 2019 leiden tot een herwaardering van het ouder worden.

Belangenorganisaties zijn blij met de aandacht voor senioren en onderschrijven veelal de wens van ouderen om zelfstandig te blijven wonen. Wel vragen ze extra aandacht voor de woonsituaties van veel ouderen.

Woonwensen

Ouderenbond ANBO peilde voorafgaand aan het debat de woonwensen van 60plussers. Een kwart van hen zou op dit moment willen verhuizen. Nog eens tien procent denkt aan verhuizen op een later moment.  De groep die wil verhuizen is de afgelopen jaren gegroeid. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal 65-plussers dat wilde verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015.

Ouderen lijken ook in toenemende mate behoefte te hebben aan andere woonvormen. "De 60-plussers met een verhuisbehoefte staan in verrassend hoge mate open voor een vorm van meer gemeenschappelijk wonen", zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. "Slechts 20 procent van de ondervraagden zegt 'nee' op de vraag of ze dat ooit willen. De grootste groep (ruim 55 procent) zegt 'ja, onder voorwaarden': van zelfstandigheid, van gelijkgestemdheid, van privacy of van vrijheid. Een goede en passende woning cruciaal is voor een goede kwaliteit van leven."

ANBO vindt het "tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn". "De 164 miljoen euro die de minister van Volksgezondheid hiervoor uittrekt is mooi, maar dit zet geen zoden aan de dijk zonder goede medewerking van gemeenten. We zien te veel stroperigheid en te weinig urgentie ", aldus Den Haan verwijzend naar een financieringsregeling die het kabinet onlangs heeft geopend voor ouderenwoningen.

Reden om te willen verhuizen is het feit dat de meeste woningen niet geschikt zijn voor de oude dag, stelt KBO-PCB. Uit onderzoek van de seniorenorganisatie blijkt dat slechts vier van de tien woningen van senioren is aangepast voor zorg. De meeste aanpassingen zijn gedaan in de badkamer, zoals beugels en een lage instap voor bad of douche, en in het toilet. Zes van de tien woningen van senioren zijn dus nog niet aangepast voor bewoning voor de oude dag. Maar liefst één op de vijf senioren geeft zijn woning daarom een onvoldoende rapportcijfer voor de geschiktheid betreffende wonen in de toekomst.

Verpleeghuiszorg

Patiëntenfederatie Nederland benadrukt op haar beurt het belang van goede verpleeghuiszorg. De verpleeghuiszorg is volgende de Patiëntenfederatie niet voorbereid op een toename van bewoners met een aandoening of een beperking.

"Ook mensen met een aandoening of beperking hebben dankzij goede zorg een steeds hogere levensverwachting", stelt de Patiëntenfederatie. "Zij zullen vaker een beroep doen op verpleeghuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan bewoners met een dwarslaesie of specifieke spierziekte. Het is voor hen van groot belang dat kennis met betrekking tot hun aandoening en/of beperking aanwezig is in het verpleeghuis waar zij (gaan) wonen."

Versnippering

Tot slot maken ook zorgverzekeraars zich zorgen over het gebrek aan geschikte woningen voor ouderen. Zorgverzekeraars Nederland stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat 40 duizend ouderenhuishoudens wonen in een woning die niet geschikt is voor hun persoonlijke situatie.

ZN waarschuwt daarnaast ook dat de vele programma’s en actieplannen die het kabinet voor ouderen in het leven heeft geroepen leiden tot versnippering. "De veelheid aan betrokken zorgverleners en welzijnswerkers, verbeterprogramma’s, zorgloketten en financiële budgetten is een punt van zorg", aldus de zorgverzekeraars.

ZN vindt dat het kabinet meer samenhang moet brengen in het beleid. Versnippering ontstaat ook doordat de ouderenzorg in drie verschillende wetten is geregeld, de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning. "Er is behoefte aan meer mogelijkheden voor de bekostiging van de ‘domeinoverstijgende’ initiatieven tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. ZN pleit daarom voor een niet-persoonsgebonden betaaltitel in de Zorgverzekeringswet (Zvw)", aldus de zorgverzekeraars.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mathieu Geurts

8 februari 2019

Een veel gehoorde stelling is "dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen". Die stelling behoeft nuancering: Ouderen wiilen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar dat hoeft niet per sé in het huis te zijn waar zij de voorafgaande jaren woonden. Sterker nog: vaak is dat huis niet eens meer geschikt voor bewoning in deze fase van hun leven. Woningaanpassing is vaak niet meer dan een tijdelijk lapmiddel. Er is behoefte aan nieuwe woonvormen, bij voorkeur in clustervorm, waardoor dienstverlening en zorgverlening gemakkelijk organiseerbaar zijn op het moment dat dat nodig is.
Gemeenten moeten actief beleid op dit punt gaan ontwikkelen.

Top