BLOG

Houd eigen risico gelijk

Houd eigen risico gelijk

Er is een aantal redenen waarom de basispremie volgend jaar niet omhoog hoeft te gaan. Huisartsen en medisch specialisten kiezen meer en meer voor generieke geneesmiddelen in plaats van duurdere spécialités wanneer verantwoord en mogelijk. Van een groot aantal dure spécialités verloopt dit jaar het patent, zodat het mogelijk wordt om te kiezen tussen verschillende generieke middelen wanneer noodzakelijk en zinvol.

Ook lijkt het er op dat zorgverzekeraars in vergelijking met voorgaande jaren gunstiger contracten met zorgaanbieders kunnen afsluiten door verbetering van doelmatigheid en effectiviteit van de zorg. Stuk voor stuk ontwikkelingen die bijdragen aan een beheersing van de kostenstijging in de zorg.

Lasten burgers nemen toe

Niettemin nemen de lasten voor de burger het komend jaar toe, althans voor degenen die zorg nodig hebben. Want op basis van het Lenteakkoord wordt het eigen risico volgend jaar met 130 euro verhoogd. De vraag is of dat eerlijk is.

Gelijkblijvend eigen risico

Kern van ons zorgstelsel is solidariteit met degenen die vandaag zorg nodig hebben voor wat de ander morgen ook kan overkomen. In het huidige stelsel wordt daartoe een nominale premie gehanteerd. Eén van de partijen die betrokken is bij de formatiebesprekingen heeft voorkeur voor een meer inkomensafhankelijke premie. Maar dat doet aan het principe van solidariteit niets af. De sterkste schouders moeten immers de zwaarste lasten kunnen dragen, zeker in tijden dat het economisch wat minder gaat. Daarin past een verhoging van de premie bij een gelijkblijvend eigen risico beter dan de weg die nu gevolgd wordt.

Stijgende winsten zorgverzekeraars

Tijdens de relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland deze week merkte voorzitter Rouvoet op dat het niet aan zijn koepelorganisatie is om een actieve rol te spelen in de premievaststelling van individuele zorgverzekeraars. Dat is correct. Elke zorgverzekeraars heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het op orde houden van het eigen huishoudboekje. Maar wanneer blijkt dat door de hiervoor geschetste ontwikkelingen de winsten van zorgverzekeraars toenemen, dan denk ik dat van de koepelorganisatie verwacht mag worden dat die met haar leden en de overheid bespreekt hoe de voordelen daarvan in de hoogte van de premie en het eigen risico kunnen worden vertaald. Door het verlagen van het eigen risico profiteren vooral zieken van verlaging van de prijzen van geneesmiddelen en toegenomen kosteneffectiviteit van verleende zorg. En dat is terecht, want zij zijn het ook die die zorg het meest nodig hebben. Zoals gezonden morgen.

Arie C Nieuwenhuijzen Kruseman
voorzitter KNMG-federatie

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

27 september 2012

Ook hier heeft de KNMG-voorzitter gelijk: het is niet fair ten opzichte van de mensen met chronische ziekten en handicaps waar ze weinig of niets aan kunnen doen, en daarvan zijn er veel, om het eigen risico te verhogen. Het inkomensafhankelijke eigen risico, wat veel politieke partijen in hun programma hadden staan, verandert daar weinig aan.

Bovendien heeft het eigen risico bewezen overmatig zorgvraaggedrag nauwelijks af te remmen. Dat is logisch, want we hebben al een prima remsysteem: de huisarts in de rol van poortwachter.

Wat wel fair en waarschijnlijk effectiever is, is redelijke eigen bijdragen voor alleen zelfverwezen zorg. Zoals daar zijn: bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp, de huisartsenpost en de huisarts zonder terugkom- of (terug)verwijsbrief. Zie voor onderbouwing en uitwerking van het bovenstaande www.gezondezorg.org/eigen-bijdragen.php.

E.Kriek

28 september 2012

Volkomen mee eens. Ik word nu al ( als huisarts) bestookt met consulten over afbouwen van chronische medicatie, omdat men het volgend jaar niet meer kan betalen.
Het gaat hier om chronisch zieken ( psychiatrische patiënten, diabeten).
Het is niet nodig om uit te leggen wat het voor gevolgen heeft voor de kosten van de zorg, als die groepen ontsporen.

Rob Adolfsen

28 september 2012

Vooraf; ik kan de redenatie goed volgen. De keuzes zijn politiek gedreven, dus feitelijk inkomenspolitiek. Toch even een aanvulling. Voordat we een en ander sterk gaan polariseren. Er is als compensatie sinds 2009 via de WTcg neergezet, Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Aan de ene kant haalt de overheid geld binnen en gaat het aan de andere kant compenseren voor hen (lagere inkomens, aandoening) die het zwaarst getroffen worden. Voor gezonde mensen met lagere inkomensgeldt dus wel het eigen risico. Met een hogere nominale premie zou deze groep (nu reeds 5,5 mln ) een hogere zorgtoeslag krijgen.
Voordat een ieder over mij heen valt; ik verdedig hier zeker niet de inkomenspolitiek van de overheid maar wil hooguit een nuancering aanbrengen. Zelf ben ik voorstander van een andere benadering en het afschaffen van het verfoeilijke "remgeld" principe.

Frank Conijn

28 september 2012

@ Rob Adolfsen:
Het remgeldprincipe is op zich niet slecht, mits het alleen toegepast wordt zelfverwezen zorg en de bedragen redelijk zijn.

U heeft echter bij nader inzien, gebaseerd op uw WTCG-opmerking, wel gelijk als u stelt dat de laagste inkomens al heel behoorlijk gecompenseerd worden. Dat bezwaar neem ik dan ook terug.

Dat ook doende op mijn website kwam ik echter tot de conclusie dat de middeninkomens nu wel buiten heel veel compensatieregelingen vallen. Behalve niet voor huursubsidie komen ze ook niet in aanmerking voor de WTCG, de Compensatie Eigen Risico en de zorgtoeslag.

De huidige eigenrisicoregeling is dus nog steeds niet fair. En op zijn best beperkt effectief, en om andere redenen niet ideaal, net zoals het inkomensafhankelijke eigen risico dat niet is. Dat, en het betere alternatief (eigen bijdragen voor alleen zelfverwezen zorg), leg ik graag verder uit op www.gezondezorg.org/eigen-bijdragen.php.

Prudon

30 september 2012

Waarom klinkt het in de media zo, alsof dat eigen risico van €350 al een uitgemaakte zaak is, iets war we zuchtend in moeten berusten? Waarom zijn er verkiezingen geweest als de misbaksels van minister Schippers uit het Kunduz-akkoord onverkort overgenomen moeten worden? Moet Samson het schoothondje van Rutte worden na deze formatie, daarmee verraad plegend aan zijn kiezers, terwijl hij steun van pitbull Roemer kan verwachten als het er om gaat het socialistische erfgoed te verdedigen? Afblazen die €350 en zelfs €220, en vervangen door een bescheiden eigen bijdrage zoals dhr. Conijn steeds bepleit.

Top