Finance

'Zorgsparen voorkomt explosie AWBZ-premie'

Als de ouderenzorg niet anders wordt gefinancierd, loopt de AWBZ-premie op van 12,65 procent nu tot 27 procent in 2060. De ouderenzorg lijkt daarmee nog een grotere kostenpost voor het sociaal stelsel dan de pensioenen. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) pleit er daarom voor geleidelijk een systeem van zorgsparen in te voeren, waarmee iedereen spaart voor de zorgkosten op zijn oude dag.

In het systeem dat het AG heeft bedacht, stijgt de premie in eerste instantie nog tot 18 procent. Dat komt omdat AWBZ en zorgsparen nog een tijdje naast elkaar blijven bestaan. In 2060 daalt de premie echter tot minder dan 15 procent.

Alternatief plan

In het alternatieve plan, dat het AG aan de Sociaal-Economische Raad heeft aangeboden, is al rekening gehouden met een stijging van de levensverwachting. Eerder hebben onder meer zorgverzekeraars voorstellen gedaan voor vormen van zorgsparen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

23 juni 2013

Dat is net als verplicht pensioenpremies betalen. Wat bleef er van over?

ANH Jansen

23 juni 2013

http://www.cpb.nl/publicatie/toekomst-voor-de-zorg

En wat zegt het CPB nu? Sparen is niet efficient!

Kosten zorg vragen om nieuwe afwegingen

Persbericht | 21-03-2013

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit en goed toegankelijk voor allen. De kosten zijn in de afgelopen tien jaar wel sterk gestegen. Wanneer die trend zich voortzet, gaat voor de lagere inkomens driekwart van de toekomstige inkomensstijging op aan extra premies voor de zorg.
Toekomst voor de zorg

Download (PDF document, 5.9 MB) | CPB Boek | 21?03?2013 | 234 pagina's | ISBN 978?90?5833?589?0

Het aandeel van zorg in het bruto binnenlands product (bbp) stijgt dan van 13% nu tot 31% in het jaar 2040.

Dat concluderen Casper van Ewijk, Albert van der Horst en Paul Besseling in het vandaag verschenen CPB Boek Toekomst voor de Zorg.

Vooruitgang van de medische technologie is een belangrijke factor in de groei van de zorguitgaven. Tegelijkertijd wordt de burger mondiger, beschikt hij over betere informatie en weet hij steeds beter zijn weg weten te vinden in de zorg. Dit brengt ook een stijging van de zorgvraag met zich mee. Als deze trends doorzetten, dan houdt de huidige discussie over de (financiële) houdbaarheid van het zorgstelsel aan.

De studie Toekomst voor de Zorg biedt een denkkader voor de afwegingen die in deze discussie een rol spelen. Kernpunt is dat het verzekeren van zorg een grote maatschappelijke waarde heeft, maar dat ook de behoefte aan keuzevrijheid en eigen regie toeneemt. De studie presenteert een schets van vier mogelijke werelden voor de toekomst van de zorg. Elk van die werelden is het resultaat van een andere afweging tussen verzekeren en eigen betalingen, alsmede tussen uniforme, collectief geregelde zorg en gedifferentieerde zorg, toegesneden op de individuele voorkeuren en met grotere individuele verantwoordelijkheid.

Preventie, in de zin van een gezonde leefstijl, heeft in de eerste plaats baten voor de betrokkenen zelf: zij genieten langer van het leven en kunnen langer werken. De overheid profiteert als de betere gezondheid ook leidt tot langer doorwerken en daardoor tot hogere belasting- en premieopbrengsten en een kleiner beroep op AOW- en pensioenuitkeringen.

Ouderenzorg verzekeren, sparen niet efficiënt

Opvallend is dat ook voor de ouderenzorg verzekeren grote waarde oplevert. Dat hangt
samen met de zeer scheve verdeling in de kosten en het feit dat deze kosten zich pas aan het
eind van het leven voordoen. Bij intensieve verpleegzorg bedragen de kosten 60.000 tot
80.000 euro per jaar, zodat de totale kosten bij meerjarige behandeling tot enkele tonnen
kunnen oplopen. De kosten voor ouderenzorg zijn zeer scheef verdeeld; de helft van de
bevolking maakt nauwelijks kosten, terwijl een groep van 20% van de mensen 80% van de
kosten van ouderenzorg voor hun rekening neemt.

Sparen, of het inzetten van de eigen
woning voor deze kosten is weinig efficiënt; het zou iedereen dwingen om tot aan het eind
van het leven een spaarpot te reserveren van enkele tonnen.
Maar ook bij ouderenzorg is het niet optimaal om alle kosten te verzekeren. De meer
dagelijkse, kleinere kosten kunnen vaak uit het eigen budget worden opgevangen, mede
doordat het consumptiepatroon ingrijpend verandert als mensen hulpbehoevend worden.
Uitgaven voor reizen, de sportvereniging en uitgaan vervallen en vaak gaat ook de auto de
deur uit. Het is daarom niet optimaal om alle kosten te verzekeren. Het is economische
gezien beter om te besparen op de premie wanneer men gezond is, dan een hoge uitkering te
ontvangen wanneer men ziek en hulpbehoevend is. Ook kan verzekeren ertoe leiden dat
mensen onvoldoende zoeken naar - goedkopere - alternatieven voor de formele zorg.

--En daarmee kan het AG doen.

Volgens het CPB.

Een verlaging van het macrobeslag naar het OESO gemiddelde wordt door het CPB niet genoemd.

Laat een onafhankelijke econoom daar eens een blog over schrijven. Nederland zit met 60.3% op wereldrecord hoogte. OESO gemiddeld is 35%. Duitsland zit op 45%.

Wat zijn de implicaties voor het Openbaar Bestuur, het ambtenaren apparaat, het advies en consultancy semi overheid apparaat, de geprivatiseerde overheids NV's, defacto nog immer Overheid?

Keuzes maken? Laat het CPB daar eens een rapport over maken.

Van Buuren

24 juni 2013

Zolang er nog goudgerande pensioenen zijn van de babyboomers die vaak hun 40 jaar pensioensparen (toen pas vanaf 25e jaar, laat staan dat er gerekend is met een veel te lage levensverwachting...) niet hebben volgemaakt én dat blijkt de de uitgekeerde pensioen op latere leeftijd niet gebruikt worden om van te leven maar op de spaarrekening gezet worden voor de vererving naar de kinderen, => lijkt mij het een goed plan om een systeem te bedenken dat pensioenen worden gebruikt eerst om van te leven en als je zorgbehoefender wordt dat je vanuit het pensioen die zorg betaald ipv de AWBZ pot.

Pensioenen zijn bedoeld om kosten van leven te dekken niet als erfenis voor de kinderen.

Anoniem

24 juni 2013

Zorgsparen zal leiden tot een explosie van tweedeling en mensonwaardige taferelen. Ik weet dit, omdat dit het systeem was vóór onvoering van de AWBZ. De AWBZ is het alternatief voor zorgsparen, niet andersom. De AWBZ is op dit moment om twee redenen onhoudbaar: de geldverslindende marktwerking en het mislopen van miljarden premiegeld dat wordt uitgegeven aan heffingskortingen. Niet steeds aan sociale grondrechten morrelen!

Top