ACTUEEL

'Daelzicht moet klant weer centraal stellen'

'Daelzicht moet klant weer centraal stellen'

Daelzicht doet er goed aan om de zorg voor de cliënt weer centraal te stellen in de sturing en organisatiestructuur. Dat adviseert adviesbureau Significant op basis van een onderzoek naar de recente bestuurlijk crisis bij de Limburgse aanbieder van gehandicaptenzorg.

De raad van bestuur stapte in april op na het mislukken van de ambitieuze plannen voor een ‘belevenispark’. De onrust binnen de organisatie werd verder versterkt door ingrepen als een nieuwe inroosteringssystematiek en de integratie van wonen en dagbesteding.

Kloof

Volgens Significant kenmerkten al deze strategische projecten zich door een kloof tussen visie en uitvoering. Er was te weinig oog voor de praktische consequenties voor het primaire proces en de personele bezetting.  Ook was er onvoldoende aandacht voor ondersteuning . Bovendien waren managers en personeel onvoldoende toegerust om de beoogde veranderingen door te voeren. Daarnaast ziet Significant “een onbalans tussen de ondersteunende functies en het primaire proces”. HR, communicatie en IT stonden vooral ten dienste van de raad van bestuur.  

Geen angstcultuur

In de berichtgeving over de bestuurlijke crisis werd geregeld gewag gemaakt van een angstcultuur. Significant zegt geen aanwijzingen te hebben voor het bestaan van een cultuur van angst en intimidatie. Dit laat onverlet dat een deel van de medewerkers wel degelijk intimiderend gedrag heeft ervaren, zo stelt Significant.

Wat Significant betreft is het zonneklaar dat het aan open communicatie heeft geschort. Bij de raad van bestuur was weinig ruimte voor kritische opmerkingen noch openheid om andere opvattingen bespreekbaar te maken. Zo kregen critici te horen dat ze zich lieten leiden door ‘oud denken’ of een ‘een vierkant wiel’ te zijn.

Voor het management team was vaak niet duidelijk hoe het zat met de besluitvorming, financiering en voortgang van de strategische projecten. Inzicht in de financiën van het belevenispark beperkte zich tot de top van de organisatie, over de voortgang werd niet systematisch gerapporteerd.  Ook met de ondernemingsraad werd onvoldoende gecommuniceerd. Zo werden zaken die krachtens de Wet op de ondernemingsraden besproken hadden moeten worden, niet geagendeerd door de raad van bestuur.

Afstand nemen

Significant concludeert dat het herstel bij Daelzicht inmiddels is ingezet onder leiding van interim-bestuurder Nettie Saarloos. Het is wat Significant betreft nu zaak om over te schakelen van ‘terugblikken’ naar ‘vooruit kijken’. Het accent moet daarbij weer komen te leggen op de cliënt. Dit betekent onder meer “in woord en daad” afstand nemen van strategische projecten als het belevenispark en de Daelzicht Academie. Ook moet er geïnvesteerd worden in de organisatorische randvoorwaarden, HRM en de competenties van de medewerkers. Significant adviseert wel om de nieuwe inroosteringssystematiek en de integratie van wonen en dagbesteding door te zetten.    

De raad van toezicht laat in een reactie weten de conclusies en aanbevelingen over te nemen. Eén en ander moet zijn weerslag krijgen in een reorganisatieplan met daarin aandacht voor de werkwijze in de organisatie, aangepaste werkafspraken en rolopvattingen. Dit plan zal de komende maanden worden gepresenteerd aan OR, CCR, MT, medewerkers en vakbonden.

Onder de titel 'Daelzichts onmogelijke avonturenreis' is in Skipr 11, november 2016, een uitvoerige reconstructie van de affaire rond het belevenispark verschenen.   

         

    

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top