HRM

UWV: meer dan 140 duizend zorgvacatures in 2019

UWV: meer dan 140 duizend zorgvacatures in 2019

De personeelstekorten in de zorgsector nemen toe, waarschuwt uitkeringsinstantie UWV. In 2018 zijn er naar schatting ruim 130 duizend nieuwe vacatures ontstaan in de zorg. Voor 2019 gaat het UWV uit van een stijging naar meer dan 140 duizend vacatures.

Vrijwel alle ziekenhuizen hebben te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Ook in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) en gehandicaptenzorg ervaart een ruime meerderheid wervingsproblemen. Bij de huisartsen en overige gezondheidscentra is het aandeel werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures het meest toegenomen, van 9 procent in 2016 tot 24 procent in 2018.

In het vierde kwartaal van 2018 was wederom sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt, met uitzondering van Flevoland. Hier is volgens het UWV de impact van het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen zichtbaar. Vooral zorgpersoneel op mbo-niveau 3 en hoger is lastig te vinden. In het hele land hebben werkgevers die op zoek zijn naar verzorgenden ig inmiddels te maken met een krappe arbeidsmarkt. Ook aan verpleegkundigen is een tekort. Daarbij gaat het om algemene en gespecialiseerde verpleegkundigen voor bijvoorbeeld de SEH in ziekenhuizen, maar ook voor de wijkverpleging of ggz.

Ook voor andere zorgberoepen is er toenemende schaarste aan personeel, bijvoorbeeld woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en verpleegkundig specialisten. Daarnaast is aan beroepen op wetenschappelijk niveau een tekort. Hier concentreren de tekorten zich bij verslavingsartsen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, SEH-artsen, bedrijfsartsen en gz-psychologen. Alle beschikbare bronnen duiden voor de komende jaren op blijvende wervingsproblemen, aldus het UWV.

Werkdruk

De tekorten leiden vooral tot zorgen over de invloed van een toenemende werkdruk. Een meerderheid van de verzorgenden en verpleegkundigen moet door de tekorten extra diensten draaien, vaak met minder mensen. Ook het aantal oproepkrachten neemt toe door de tekorten. De toegenomen werkdruk heeft invloed op de gezondheid en het privéleven van het zorgpersoneel. Zo ervaart 71 procent bijvoorbeeld meer stress. Toegenomen werkdruk leidt bovendien tot andere problemen, zoals het niet meer kunnen voldoen aan de vraag waardoor wachtlijsten ontstaan. Ook kampen werkgevers in de zorg met problemen rondom het behoud van personeel.

Naast werving zetten werkgevers in op scholing en ontwikkeling in de strijd tegen de personeelstekorten. Ongeveer de helft van de werkgevers zegt de tekorten tegen te gaan door het bieden van stageplaatsen, ruim een kwart investeert hiertoe in bbl-plekken of duaal opleiden. Zo was het aantal bbl-studenten aan zorgopleidingen het afgelopen schooljaar 2018/2019 bijna kwart hoger dan het jaar daarvoor. Ook een andere verdeling van het werk kan volgens het UWV helpen. Door een andere functiemix of taakherschikking kunnen mensen in een tekortberoep worden ontlast. Bepaalde taken van verzorgenden worden dan bijvoorbeeld uitgevoerd door een helpende met een aantal aanvullende certificaten.

Werkgelegenheid

In de zorg werken momenteel 1,1 miljoen werknemers, oftewel 14 procent van alle werknemers in Nederland. Ruim een derde werkt in de vvt. Ruim een kwart werkt in een ziekenhuis en 15 procent in de gehandicaptenzorg. De overige branches zijn kleiner. Tussen 2012 en 2016 kromp de werkgelegenheid in de sector. Sinds 2016 groeit de werkgelegenheid weer: in het derde kwartaal van 2018 waren er 4 procent meer werknemers dan in het derde kwartaal van 2016. In alle zorgbranches groeide het aantal werknemers.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

12 maart 2019

Het gaat tijd worden voor een economische crisis: gaan we weer bezuinigen in de zorg én mensen willen dan wel weer voor een schamel salaris in de zorg werken!!!!

Peter Koopman

12 maart 2019

Lijkt onoplosbaar. Daarom niet alleen in beter behoud en werving meer mensen, maar ook in meer week/werkuren oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld de 4e en 5e werkdag per week flink hoger belonen. Mes snijdt aan twee kanten: lagere discontinuïteit in persoon en lagere nullast ( werkoverleg, bij/nascholing enz) en hoger loon ( ook im kosten zorgtaken thuis uit te besteden ).

LvdK

12 maart 2019

Vanwege de oplopende tekorten, is behoud van personeel van groot belang. Goed uitstroomonderzoek kan helpen en verschaft waardevolle data om te monitoren waarom medewerkers vertrekken en hoe daar (preventief) op te sturen. Arbeidsmarktbureau Prismant zet MoveForward in; een digitale tool om vertrek in de zorgsector tijdig te monitoren en met elkaar te leren van de lessen hieruit. Om hiermee uiteindelijk samen een steentje bij te dragen aan het doel waar we allemaal voor gaan: goede patiëntenzorg, zonder de notie van uitgebluste medewerkers.

LvdK

12 maart 2019

Aandacht voor behoud is urgent; dit beantwoordt ook aan het recente kamerstuk van minister H.M. de Jonge.https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z04706&did=2019D09882

Catharina Walma

12 maart 2019

Belangrijk punt van aandacht voor het behoud van ons dierbare zorgpersoneel is om de inservice opgeleide verpleegkundigen (opleiding die sinds 1997 niet meer bestaat) expliciet aandacht te schenken bij de overgangsregeling voor de indeling van de hbo- en mbo-verpleegkundigen in de wet BIG II.
Bij deze groep zit namelijk veel frustratie gezien zij bij voorbaat en oneigenlijk al zijn ingedeeld op mbo niveau. Het gaat om meer dan 25.000 verpleegkundigen, de 'oude rotten' in het vak met jarenlange ervaring, én met het zelfde hbo niveau als hun collega’s met een oude HBO-V opleiding (tot 2001), zoals in het laatste vigerende beroepsprofiel (1988) is vastgelegd!
De door de minister ingestelde commissie (van wijzen) zal binnenkort met een advies komen over het niveau van de diverse vervolgopleidingen voor de overgangsregeling. Ik hoop van harte dat de commissie het foutief ontstane mbo-niveau onderschrijft en in hun advies de inservice-groep apart positioneert van waaruit recht wordt gedaan aan hun hbo-status!
We kunnen ons frustratie in de verpleegkundige beroepsgroep niet permitteren, deze, uitstervende, inservice verpleegkundigen verdienen dat niet en zijn onmisbaar!
zie ook: https://petities.nl/petitions/erken-inservice-opleiding-verpleegkunde-a-op-hbo-niveau?locale=nl

Peter Koopman

14 maart 2019

“Zorgmedewerker” is een containerbegrip. Werving moet persoonsgerichte en vooral beroepsgerichte informatie bevatten. Er is een tekort aan IG geprofileerde verzorgenden in de VERPLEGING, een opleiding op mbo-3 niveau! Of Verpleegkundigen met een middelbare beroepsopleiding in de VERPLEEGKUNDE gezocht. Of Bachelor VERPLEEGKUNDIGE gezocht! Dit als voorbeeld i.p.v. “zorgmedewerker” of “productiemedewerker”!

Herma Bakker

15 maart 2019

Ik ben een verzorgende IG en ben niet anders gewend dan als "productie medewerker" gezien te worden in de VVT. Mijn arbeids plezier haal ik uit het contact met de bewoners en tijdens het leveren van 1 op1 zorg aan huis. Sinds de betrokken afdelingshoofden vervangen zijn door "managers" is de kloof nog nooit zo groot geweest. Er wordt veel te veel verwacht in te weinig tijd en de realiteits zin van de manager (onzichtbaar) is ver te zoeken. Het is werk zonder waardering en zonder aanzien (billen wassen nivo volgens het smalend lachende publiek bij Jeroen Pauw in een uitzending). Dit in tegenstelling tot de dankbaarheid van de clienten die ik ervaar in de vorm van uitspraken als " Ik wist niet dat de hemel zo laag was "(tijdens het geven van een warme douche aan een terminale client of " Ik zie de liefde van God door jullie heen" . Als kantoor werkers al na 5 dagen een vrij weekeind krijgen dan zijn verzorgenden daar na 3 /4 dagen al aan toe door de geestelijke- en lichamelijke belasting. Als ik dit werk tot 67 jaar moet blijven doen ( ik ben 60 en alleen wonend) dan zit ik ruim voor het eind zelf in die rolstoel door versleten polsen, rug en knieen.

Top