ACTUEEL

Miljoenennota 2012: plannen voor de zorg

Miljoenennota 2012: plannen voor de zorg

De zorguitgaven zullen deze kabinetsperiode veruit het hardste groeien van alle overheidsuitgaven. Dat blijkt uit de Miljoennennota 2012 die sinds donderdag online staat. In absolute termen groeien de uitgaven voor zorg van 61,2 miljard euro dit jaar naar 63,5 miljard in 2012. Aan het einde van de kabinetsperiode zal 74,4 miljard euro naar de zorg gaan.

Daarmee stijgen de zorguitgaven fors sneller dan de economische groei en dat gaat ten koste van andere sectoren. Op dit moment geeft een modaal huishouden gemiddeld meer dan 20 procent van het inkomen uit aan de zorg. Zonder maatregelen zou dat stijgen tot bijna 40 procent. Als de zorguitgaven zo snel blijven groeien vormt dat een bedreiging voor de arbeidsparticipatie en kan het leiden tot welvaartsverlies, zo waarschuwt het Kabinet.

Investeringen

Maatregelen zijn dus geboden, zo valt te lezen in de Miljoenennota 2012. Al eerder maakte het kabinet bekend dat het overschrijdingen terug gaat halen, maar er wordt ook geïnvesteerd. Deze kabinetsperiode gaat het om een bedrag van 15 miljard euro. Dat geld gebruikt het kabinet onder meer om het functioneren van de arbeidsmarkt in de zorg te verbeteren. Een bedrag van 852 miljoen euro gaat naar scholing voor medewerkers. Ook wordt het geld gebruikt voor de inzet van 12.000 extra medewerkers per 2014. Onlangs sloot de staatssecretaris daarover een convenant met de sector.

Bezuinigingen

Bezuinigd wordt er onder meer op het verzekerde pakket. Zo wordt dieetadvisering, gebruik van maagzuurremmers en begeleiding bij stoppen met roken niet langer vergoed. De beweegkuur wordt niet meer in het pakket opgenomen en de vergoeding voor logopedie wordt beperkt.

Ggz en cure

Grote klappers maakt het kabinet met de bezuinigingen op de ggz ter waarde van 576 miljoen euro, de pgb-maatregelen en de tariefkorting van 132 miljoen euro op de huisartsenzorg. Ook de medisch specialisten leveren in.

Langdurige zorg

Ook over de herziening van de langdurige zorg wordt al langer gesproken. Donderdag maakte de staatssecretaris de plannen voor het pgb bekend. De budgetten voor het pgb en zorg in natura worden vanaf 2014 samengevoegd. Het kabinet onderzoekt of de toegang tot de AWBZ beperkt kan worden voor mensen met een IQ tussen 70 en 85. De kwetsbaarse mensen in de samenleving moeten wel op goede zorg kunnen blijven rekenen. Zorg en wonen worden in de toekomst gescheiden zodat de AWBZ alleen nog over zorg gaat.

Kwaliteit

Ondanks de bezuinigingen moet de kwaliteit van de zorg de komende jaren verbeteren. Het kabinet gelooft in dat kader sterk in het opstellen van zorgstandaarden. Daarvoor wordt in 2012 het Kwaliteitsinstituut geïntegreerd in het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het Kwaliteitsinstituut moet in 2013 operationeel zijn, maar volgend jaar worden al een aantal pilots gestart gericht op de ontwikkeling van professionele standaarden. Het Kwaliteitsinstituut zal vanaf 2013 ook de taken van Zichtbare Zorg overnemen. In de langdurige zorg start een experiment met regelarme zorginstellingen.

Veiligheid

De Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt jaarlijks 10 miljoen euro extra in verband met de uitbreiding van het takenpakket. Zo moet de IGZ meer toezicht houden op de zorg voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Daarvoor moeten de inspecteurs vaker de werkvloer bezoeken, onder meer door het gebruik van mystery guests. Er wordt straks minder papieren verantwoording afgelegd en de IGZ zet de omslag naar meer proactief toezicht door. Voor het verbeteren van patiëntveiligheid door invoering van veiligheidsmanagementsystemen heeft het kabinet in 2012 3,5 miljoen euro over.

Meer artsen

Volgens het Kabinet zijn vanaf 2025 een kwart meer artsen nodig. Met het oog daarop moeten meer huisartsen en specialisten worden opgeleid. Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat VWS momenteel onderzoeken op welke wijze en in welk tempo er vanaf 2012 meer artsen opgeleid kunnen worden. Ook worden hierover gesprekken gevoerd met relevante koepels.

Taakherschikking

Al langer wil het kabinet taken van medisch specialisten naar huisartsen en andere zorgverleners overdragen. Nieuwe beroepsbeoefenaren zoals verpleegkundig specialisten en physician assistants kunnen eenvoudige routinematige taken overnemen. Daarom zijn er meer opleidingsplaatsen nodig voor die nieuwe beroepsgroepen in de zorg. Het kabinet onderzoekt hoe dat betaald kan worden. 

Financieel Beeld Zorg

Bekijk alle maatregelen in het Financieel Beeld Zorg, een bijlage van de begroting VWS.

Reacties

Vanuit het veld is inmiddels op de Miljoenennota gereageerd. De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) staat achter de kabinetsplannen in de uitgelekte Miljoenennota. GGZ Nederland en de belangenorganisatie van apothekers KNMP daarentegen voorzien negatieve effecten als de bezuinigingen ten uitvoer worden gebracht. Lees meer reacties. (Daan Marselis)

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Pol

17 september 2011

Als de christelijken, verzameld in het CDA, nou eens wat soepeler omgingen met euthanasie, en artsen zouden het sterven ook tot hun terrein van dienstverlening (moeten) rekenen, dan zouden we daar wellicht veel kunnen bezuinigen. Er is mogelijk iets te leren van een Japanse film over een dorp dat economisch en sociaal een beperkte draagkracht heeft en waar ouderen op een bepaalde leeftijd door de oudste zoon de berg worden opgedragen om daar te sterven.

De Bonte

17 september 2011

Die stijging kan echt niet langer. Er moet fors bezuinigd worden in zorgland, waarbij de goeden weer eens onder de kwaden moeten lijden. Er is domweg teveel misbruik en 'grijs' gebruik van zorgvoorzieningen. Als ieder alleen maar zoveel mogelijk plukt uit de ruif (ook hier weer: de echt zieken en gehandicapten niet te na gesproken) dan keert de wal op een goed moment het schip.

Anoniem

17 september 2011

Onze zorg wordt verder uitgehold, de kosten de spits op gedreven voor de gemiddelde NL. Tel daarbij de ouderenzorg op, die vreselijk slecht is op dit moment, en NL gooit weer een stuk weg van wat er was opgebouwd.

Neem een voorbeeld aan landen als UK en Portugal, daar heb je nog het z.g. Ziekenfonds. Werkt prima. Nee de zorg, onderwijs en ouderenzorg heeft straks de status van een bananenrepubliek.

Wij gooien liever ons geld weg aan nutteloze bijdragen aan Islamische oorlogen, Libie, Irak, Afghanistan,waar we zelf niets aan hebben, aan massale voedselprogramma's aan landen, waar het niet bij de bevolking terechtkomt, maar bij de rebellen (lees Somalie).Verder geven we lekker veel geld uit aan landen die zelf niet eens hun broek ophouden (lees Griekenland), en de NL staatsburger moet hier voor betalen. Waar is NL mee bezig?. Neem een voorbeeld aan Zwitserland. En de politici maar klagen dat het slechte tijden zijn. Je kunt deze tijden beter maken, door eerst naar NL en zijn inwoners te kijken en dan pas je met het buitenland bemoeien. Dat is politiek en dat is wat de NL''ers willen. Nee, NL wil zich altijd overal mee bemoeien en mee inlaten. We lopen aan de handje van Brussel en de VS, alsof we het braafste jongetje van de klas zijn.

We zijn meer bezig met vernielen door buitenlandse politiek dan naar ons eigen land en de bevolking te kijken.

ANH Jansen

17 september 2011

Het CPB dient de politiek en ambtenarij van repliek.

Presentatie "Health spending and public finance"

Dit is de presentatie die door Casper van Ewijk gebruikt is tijdens het seminar "Houdbaarheid overheidsfinanciën en zorguitgaven" op 12 mei 2011.

CPB Presentatie | 12-05-2011 | Download (pdf, 527.8 KB)

Verplichte leesstof voor het weekeind.

Volgens het CPB is er totaal geen financieel probleem met de zorguitgaven. Ook de raming van 14% uitgaven tov BNP in 2040 zijn geen reden voor zorg. Het geld klotst in Nederland tegen en over de plinten. Er komt jaarlijks een 60 miljard euro meer binnen dan er wordt uitgegeven. Dat is het saldo op de betalingsbalans. Samen met China en Duitsland is Nederland recordhouder. We zijn een renteniers natie.

Natuurlijk kan het geld beter worden besteed. Met betere kwaliteit, meer productie e.d. Concurrentie tussen medisch specialisten en huisartsen doet wonderen voor de productie (die gaat omhoog!!!!) en de kosten (die gaan omlaag!!!!!) Belgie is het fantastisch voorbeeld waar dit goed werkt. De heren medici lopen zich de benen uit het lijf voor hun cliënten. Totaal tegengesteld aan het Nederlandse model. Verschil is de afwezigheid van een Capaciteitsorgaan dat de schaarste aan medici in stand houdt. Een kartel zoals een kartel hoort zijn. De Nederlandse politiek, inclusief de toezichthouders accepteren het allemaal. De kosten van de zorg in België zijn per hoofd van de bevolking lager dan in Nederland. De kwaliteit is beter, voor zover is gemeten. Ook in België wordt veel onder de pet gehouden.

En dat is wat de Minister zegt te willen: lagere kosten en betere kwaliteit.

België heeft een nationaal ziekenfondssysteem, inclusief vestigingsbeleid en spreidingsbeleid. Hele discussie over SEH's ed. gaat daar anders.

Het CPB heeft het allemaal in de smiezen en geeft de feiten in haar presentatie.

De enigen die er een punt van maken zijn de ambtenaren en de politici. Die houden minder geld over voor hun hobbys.

Ondertussen zijn de zorgkosten per hoofd van de bevolking hoger dan die in Belgie, is de kwaliteit lager en de levensverwachting voor ouderen verslechterd. Komt door de slechtere ouderenzorg: ondervoeding en o.a. doorligwonden versnellen de sterfte onder ouderen.

De sterfte rond de geboorte is in Nederland al een Europees schandaal: Hoge sterfte komt door te lange zwangerschappen. Is onder gynaecologen en beleidsambtenaren algemeen bekend. verdienmodel verloskundigen en verdienmodel gynaecologen gaan boven levensverwachting kind.

Waar tunnelvisie al niet toe kan leiden.

van Benthem

19 september 2011

Geachte heer/mevrouw Jansen,

Graag corrigeer ik een aantal feitelijke onjuistheden:

1. het aantal patienten dat wordt behandeld per specialist is in Nederland hoger dan in Belgie. De Nederlandse specialist loopt de benen uit zijn lijf voor zijn/haar patienten.

2. de kwaliteit medisch specialistische zorg in Nederland is de hoogste van Europa, zie de scandinavische rapporten, dus ook hoger dan in Belgie.

3. sinds de budgettering in 1992 door Els Borst en tot op de dag van vandaag, wordt de medisch specialistische capaciteit bepaald door de minister en niemand anders.

Het hanteren van onjuiste feiten leidt tot onjuiste conclusies.

Anoniem

19 september 2011

Regering zorgt voor nog grotere kloof tussen arm en rijk.
zorgplicht, maar dan tegen vette betaling.
En ja chronisch zieken zoals ik, zijn weer eens de dupe.
Wanneer wordt de hypotheekaftrek nou eens fors terug gedrongen? Nergens ter wereld is het zo geregeld als in Nederland. Europa kijkt stomverbaasd naar Nederland. Dat dit hier nog mogelijk is.

de Graaf

20 september 2011

IGZ krijgt 10 miljoen ? Er zijn meerdere zaken in de media gekomen waaruit blijkt dat de IGZ haar werk ten eerste niet goed doet en ten tweede dat er met de eerlijkheid nog wel eens gesjoemeld word. Van Zanten die als voormalig verpleeghuisarts toch donders goed weet wat er mis is in de zorg gaat de zwakkeren aanpakken i.p.v de managers en bestuursleden met hun topsalarissen.
En voor de AWBZ word straks gekeken naar mijn IQ??
Met de AWBZ worden mensen ook voorgelogen, lees eens het FD van 8 maart 2011, of kijk eens hier op dit blog:
http://de-awbz.blogspot.com/

Anoniem

20 september 2011

inderdaad geen huisartsen en /of specialisten in loondienst! nee allemaal eigen toko met concurerende prijzen, kijk eens wat dat gaat schelen. als zzp er maakt mij niet uit, maar in loondienst zijn ze te makkelijk.....
als ze hun eien toko moeten regelen hebben ze hetniet zo makkelijk meer! ze hebben zelfs een apart hoofdstuk in de cao waar ze van alles kunnen "claimen". Niets claimen werken!! Scheelt vast een hoop "ziekmeldingen"bij die huisartsen. Geen geeur meer over waarnemeningen, want ze zijn er gewoon! Time is money dan! En sommigetarieven vrij dit geeft concurrentie een kans!

Geen gezeur meer als ouderen euthenasie willen, laat de mensen sterven als zij dat wensen. Geen levenskansen meer, dan geen jarenlange plant verzorging maar een zachte sedatie als hulp bij het overlijden. ALLEEN dus als mensen dat wensen!

geen noodazakelijke mdicatie? dan zelf de kosten dragen!
Roken en flink drinken, alle gevolgen voor de eigen rekening! Te dik, dan dieet en geen maagverkleiningen, of men betaald het zelf! alle plastische operaties welke nodig zijn als gevolg van een ziekte/handicap vergoeden, al het overige op dat gebeid eigen kosten.

Anoniem

21 september 2011

Een grafische uitleg: http://vimeo.com/29307411

Eva

22 september 2011

met alle respect, beste anoniem #8, een cursus in Nederlands taalgebruik zou uw betoog niet misstaan. doorspekt van taalfouten is het moeilijk serieus te nemen..

J.A.M.

23 september 2011

Hoe ver zijn we heen?
"Het kabinet onderzoekt of de toegang tot de AWBZ beperkt kan worden voor mensen met een IQ tussen 70 en 85."
Het idee alleen al. Misschien voordat het onderzoek start de Wet Gelijke Behandeling eens nalezen? Of de nu zwijgende Cie Gelijke Behandeling om advies vragen? Tip voor een grotere bezuiniging in deze orde: Alleen AWBZ voor mensen met blond haar en blauwe ogen. Die zijn er immers steeds minder in NL.

hup

24 september 2011

Leven en laten leven. Toegang tot alle zorg moet beschikbaar zijn voor iedereen. Als we zo door gaan halen mensen de 65 niet en kan het pensioenakkoord naar de prullebak! Bovendien zal de beperkte toegang tot de zorg er toe leiden dat de rekening neergelegd wordt bij werkgevers. Zij zullen eerder overwegen om zorg voor de werknemer toegankelijk te maken, anders blijven deze hangen in de ziektewet. Je kan iemand met psychische problemen niet te werk stellen als deze geen toegang heeft tot de GGZ. De werkgever zal in veel gevallen de eigen bijdrage van de werknemer gaan betalen. Mensen uit de WIA/Wajong/WAO zullen nog minder snel een vaste baan krijgen omdat de werkgever verder kijkt dan bijv. 2 jaar wanneer de UWV niet meer verantwoordelijk is voor kosten bij uitval. Deze doelgroep krijgt nog minder toegang tot een reguliere vaste baan. Het rijk gaat de rekening betalen voor al deze en gene die uitvallen omdat ze geen toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben. Dat is lange termijn politiek en daar wordt in Den Haag veelal niet bij stil gestaan. We schuiven dus toch de rekening door naar de volgende generatie. Dit is juist wat het kabinet niet wil?
Affijn, we bezuinigen lekker door,hier en daar nog wat extra. Ach en het geld dat we "niet" hebben sluizen we door naar een bodemloze put wat Griekenland heet.
Kaninet bedankt!

uwXniYoXog

28 december 2011

I went to tons of links before this, what was I tnhiking?

iFLYBLVYmMYLArQGGe

29 december 2011

RF3qwl <a href="http://xluvqwvrwgts.com/">xluvqwvrwgts</a>

Top